Wiele różnych nadziei i marzeń pielęgnowali skazani na śmierć w hitlerowskich obozach zagłady. Najważniejszym, ostaniem marzeniem u kresu życia […], było to, że my, a przynajmniej niektórzy z nas, przeżyjemy i będziemy mogli opowiedzieć światu o tej straszliwej prawdzie genocide’u.

Henryk Zvi Zimmermann, więzień KL Plaszow

MISJA

Historia i współczesność, pamięć i niepamięć o KL Plaszow są punktem odniesienia do budowania otwartych postaw obywatelskich dla przyszłości.

MUZEUM

Muzea – miejsca pamięci powstawały na terenach poobozowych, aby zachować pamięć o zbrodniach poprzez ochronę miejsc, w których się one dokonały. Istnieją jako świadectwo i przestroga, a ich celem jest edukacja w duchu humanitaryzmu. Jednocześnie miejsca te upominają się o pamięć o ofiarach, w szczególności tych, o których nikt inny nie może się zatroszczyć. Obowiązek pamięci spoczywa na instytucjach publicznych, ale jednocześnie jest też powinnością każdego obywatela. Misja Muzeum KL Plaszow będzie realizowana poprzez opiekę nad terenem byłego obozu, prowadzenie badań nad jego przeszłością i działania edukacyjne. Pobyt w miejscu pamięci – prawdziwym świadku historii – daje szansę na głębszą refleksję, zmianę dotychczasowych wyobrażeń o nas samych i świecie, a tym samym umożliwia rozwój empatii i wrażliwości.

DZIAŁANIA

Wizyta w miejscu pamięci – podstawowa forma poznania historii miejsca i okazania szacunku ofiarom.

Świadkowie – utrzymywanie kontaktu z byłymi więźniami i ich rodzinami, zbieranie relacji i pamiątek, włączenie świadków w działania muzeum.

Nauka – gromadzenie zbiorów i ich konserwacja, prowadzenie badań historycznych i archeologicznych, udostępnianie archiwum i biblioteki, organizowanie wystaw czasowych, konferencji, popularyzacja wiedzy.

Edukacja – otwarta i rzetelna, dostępna dla wszystkich; narzędzie realizacji misji muzeum.

Partycypacja – budowanie relacji i tworzenie wspólnych projektów (edukacyjnych, naukowych, artystycznych) z jednostkami troszczącymi się o pamięć o KL Plaszow; wolontariat.