Deklaracja dostępności

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow.

Data publikacji strony internetowej: 16 lutego 2021 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16 lutego 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

Strona nie jest dostępna gdyż posiada: 
niekompletne nagłówki, w kilku przypadkach: niski kontrast oraz zbyt mała czcionka, brak „panelu nawigującego” dla osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem

Obecna strona internetowa Muzeum KL Plaszow jest rozwiązaniem tymczasowym. Do końca 2021 r. powstanie doceloway serwis instytucji w pełni zgodny z wymaganiami WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia: 15 lutego 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Karski, k.karskai@plaszow.org. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna
Fabryka Emalia Oskara Schindlera (biuro Muzeum KL Plaszow)
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków

Lokalizacja i dojazd
Fabryka Emalia Oskara Schindlera zlokalizowana jest na krakowskim Zabłociu. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującymi się na pl. Bohaterów Getta oraz na przystanku Zabłocie.

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Winda
W obiekcie znajduje się winda. Kabina o wymiarach 1,1 x 2,2 m; przyciski z alfabetem Braille’a.

Toaleta
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok kasy.

Obiekt wyposażony w defibrylator.

Dostępność obszaru byłego KL Plaszow
Obszar miejsca pamięci obejmuje 37 hektarów powierzchni wyznaczonych przez ulice: Jerozolimską, Heltmana, Swoszowicką i Kamieńskiego oraz obszary bez dostępnych ciągów pieszych. Obecnie na terenie miejsca pamięci nie znajdują się budynki udostępnione do zwiedzania.

Miejsce Pamięci posiada zróżnicowaną dostepność. Teren jest pagórkowaty, ze stromymi podejściami i stokami. Na terenie Muzeum znajdują się ciągi piesze o różnej strukturze – drogi utwardzone kamieniem, drogi polne, ścieżki oraz drogi asfaltowe. Od strony ul. Jerozolimskiej możliwy jest bezpośredni dojazd pod budynek historyczny – Szary Dom (droga asfaltowa, chodnik). Od strony ulicy Kamieńskiego poprzez ulice Swoszowicką możliwy jest dojazd pod Pomnik Ofiar Faszyzmu oraz Miejsce straceń H-Górkę (droga asfaltowa, od strony ulicy Kamieńskiego ze stromym podejściem).

Lokalizacja i dojazd:
Na teren Miejsca Pamięci możliwy jest komunikacją publiczną:
do ulicy Jerozolimskiej: dojazd liniami tramwajowymi i autobusowymi (przystanek Cmentarz Podgórski lub Dworcowa).
do ulicy Kamieńskiego: dojazd liniami autobusowymi (przystanek Kamieńskiego).

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Winda
Brak dostepnych budynków.

Toaleta
Brak dostępnej toalety.

Procedura zapewnienia dostępności

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące procedury zapewnienia dostępności w Muzeum KL Plaszow wraz z wzorem odpowiedniego formularza.